RODO

Klauzula informacyjna
do operacji przetwarzania danych osobowych klientów administratora danych:
Mi Sun Świątkowski Michał, Macikowo dz. nr geod. 42/3, 87 400 Golub Dobrzyń
DWÓR FIJEWO, ul. PTTK 21, Golub Dobrzyń tel. +48 56 682 01 16, e-mail: recepcja@dworfijewo.pl,
zwanym dalej „Dwór Fijewo”
Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dwór Fijewo, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy (hotelowej, restauracyjnej itp.), której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy w tym celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych; odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa;
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b RODO1;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan lub do podjęcia działań na żadanie Pani/Pana przed zawarciem umowy; w przypadku nie podania danych osobowych nię będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
7) Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w innych szczególnych przepisach prawa określających zasady, tryb i okres przechowywania dokumentacji podmiotów prowadących działalność gospodarczą.


1 RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119).